PIRKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias www.nilevanile.com naudojimosi parduotuve internete sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.nilevanile.com parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. www.nilevanile.com parduotuvėje prekių prekybą organizuoja ir vykdo Jolitos Poderienės individuali veikla nr.883537 (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.nilevanile.com parduotuvėje (toliau – Pirkėjas). Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.nilevanile.com parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.nilevanile.com parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.6. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.nilevanile.com parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.nilevanile.com parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas parduotuve naudojasi pažeisdamas šias taisykles, bando pakenkti  parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.10. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.nilevanile.com parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis www.nilevanile.com parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.), kurie www.nilevanile.com parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

3. Prekių kainos

3.1. Prekių kainos www.nilevanile.com parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.nilevanile.com parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Sąskaita faktūra Pirkėjui pateikiama kartu su užsakytomis prekėmis.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. www.nilevanile.com parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu po apmokėjimo pasirinkus pristatymą Lietuvos paštu arba į pasirinktą Omniva paštomatą. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu ir apima Lietuvą, Latviją bei Estiją išskyrus Kuršių Neriją ir salas.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis yra fiksuotas.

4.3. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.nilevanile.com parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

4.4. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.nilevanile.com parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas www.nilevanile.com parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles) ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

5. Prekių kokybės garantija

5.1. Visų www.nilevanile.com parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.nilevanile.com parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus sąlygotus rankų darbo.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Prekės keičiamos ar grąžinamos per 14 dienų nuo pirkimo dienos. Jei nėra žymaus gamybos defekto, mes negalime priimti prekių ir suteikti grąžinimo teisės.

6.3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.4. Prekių keitimas ar grąžinimas bus tvarkomi per 3-6 darbo dienas nuo pradinės datos, kai grąžintos prekės yra gaunamos. Visais gražinimo ar keitimo produkto atvejais siuntimo išlaidos tenka Pirkėjui (taikomas standartinis siuntimo mokestis).

6.5 Pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Jei gausite grąžinamąją išmoką, jums bus grąžinta tik prekių vertės suma be pristatymo.

6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo grąžinto užsakymo gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.